Naloge

Naloge regije (regijski odbor + svet regije):

 • spodbujanje aktivnosti in srečanj med enotami, 
 • utrjevanje odgovorne vzgoje posameznih skupnosti voditeljev in krepitev duha skavtstva
 • sprejemanje pobud s strani stegov in pomoč pri usklajevanju dela posameznih stegov, 
 • organizacija srečanj s civilnimi organi in škofijskimi telesi na nivoju regije,
 • pomoč pri ustanavljanju novih skavtskih enot v skladu s statutom, pravilniki in sklepi pristojnih organov ZSKSS,
 • povezovanje stegov in usklajevanje delovanja pri uresničevannju programa ZSKSS,
 • skrb za povezavo z javnostjo in Cerkvijo in
 • preverjanje delovanja stegov.

 Naloge regijskega odbora:

 • zagotavlja izvrševanje programa, ki ga je sprejel svet regije,
 • organizira delovanje regije,
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje programa ZSKSS na regijski ravni,
 • pripravlja regionalne projekte in poskrbi za njihovo izvedbo,
 • sklicuje svet regije in pripravlja potrebno gradivo,
 • predlaga izvršnemu odboru ZSKSS registracijo novih stegov in daje svoje mnenje o njih,
 • organizira srečanja in tečaje,
 • vodi tekoče posle,
 • usklajuje regijske dejavnosti in delo med stegi na regijski ravni,
 • je pristojen za sodelovanje s krajevnimi civilnimi in cerkvenimi oblastmi na ravni regije in
 • obiskuje stege vsaj enkrat letno.