Regijski odbor

Regijski odbor je izvršni organ regije, ki ga sestavljajo načelnik, načelnica, DA in največ 5 članov odbora.

Regijski odbor izvoli svet regije za dobo treh let z možnostjo največ enkratne zaporedne obnovitve mandata. Člani regijskega odbora morajo biti člani stega, ki deluje na območju posamezne regije.